Tuesday, June 6, 2017

short story slam week 69, childish dreams and close siblings around

  


  zendaya

  John Kerry

  mary kissel

   wang ya-nan institute from Xiamen Universityamazing people
faculty and students all opt for a foot-hole
they frame and fame by boxing Wordpress
they type and retype by tossing poems into the air
gracing Xiamen, Yan-Tai, Zhou-Kou, and Changchun lots of open minds

John Kerry, Nana Zhao, Tan Kah Kee, Yiwei Yang, Sunny Sun,
Wang Ya-Nan, Zhaochuan Yin, Xuanzhang Wang, Xiuwei Hu,
Yingjin Cui, Yanhong Zhao, Dou Lan, Lijun Tong, Gu Ming, Fang Ying,
all set their goals for a marathon

Tulsa, Oklahoma,
El Paso, Texas,
Gainsville, Florida,
all write "Donald McAdam" cheers under the veil of  " Melania Brisley"

3 comments: